Historia i definicja interfejsu mózg-komputer (BCI)

  Badania nad interfejsem mózg-komputer (BCI) rozpoczęto w latach 70-tych XX wieku na Uniwersytecie Kalofornijskim w Los Angeles. Za pierwszą publikację naukową opisującą BCI można uznać pracę: Jacque Vidala [149]: "Toward Direct Brain-Computer Communication", Annual Review of Biophysics and Bioengineering, Vol. 2, 1973. Pierwsza międzynarodowa konferencja poświęcona BCI miała miejsce w 1999 roku, w Nowym Jorku, gdzie Jonathan R. Wolpaw podał definicję interfejsu mózg-komputer: "A brain-computer interface (BCI) is a communication or control system in which the user’s messages or commands do not depend on the brain’s normal output channels. That is, the message is not carried by nerves and muscles, and, furthermore, neuromuscular activity is not needed to produce the activity that does carry the message". 
W ostatniej dekadzie ubiegłego wieku, w kilkunastu ośrodkach naukowych, rozpoczęto intensywne prace nad systemami BCI. Aktualny stan badań sprowadza się do wykorzystania pewnych właściwości fal elektromagnetycznych mózgu rejestrowanych za pomocą technik elektroencefalograficznych (sygnały EEG odczytane z elektrod przymocowanych do skóry głowy). W systemie BCI intencje użytkownika odczytywane są bezpośrednio z fal EEG. Pewne, wyekstrahowane cechy tych fal (sygnałów) są klasyfikowane i „tłumaczone” w czasie rzeczywistym na rozkazy wykorzystywane do sterowania komputerem, protezą, wózkiem inwalidzkim lub też innym urządzeniem. Schemat najważniejszych etapów działania interfejsu mózg-komputer przedstawiono na rys. 2.4.
Rys 2. 1.   Zasada pracy interfejsu mózg-komputer
Warto pamiętać, że systemy BCI funkcjonują również pod nazwą interfejs mózg-maszyna (Brain-Machine Interface - BMI). Jednak najczęściej w literaturze spotyka się określenie „interfejs mózg-komputer”. Spowodowane jest to faktem, że nawet podczas sterowania robotem, wózkiem inwalidzkim czy protezą zwykle korzysta się z pośrednictwa komputera. Komputer jest tutaj nieodzownym elementem, którego zadaniem jest przetwarzanie i klasyfikacja sygnału. To właśnie ten etap jest krytycznym elementem działania interfejsu i od niego zależy w dużej mierze jego sprawność.
1.2           Metody badania aktywności mózgu
Istnieje wiele metod badania aktywności mózgu. Najbardziej znane są metody
inwazyjne:
·       implantowane elektrody domózgowe (IntraCortical Recordings, IR),
częściowo inwazyjne:
·       elektrokortykografia, (Electrocorticography, ECoG),
nieinwazyjne:
·       magnetoencefalografia, (Magnetoencephalography, MEG),
·       funkcjonalny magnetyczny rezonans jądrowy (functional Magnetic Resonance Imaging, fMRI),
·       tomografia optyczna światła rozproszonego (Near InfraRed Spectroscopy, NIRS),
·       pozytronowa emisyjna tomografia komputerowa (Positron emission tomography, PET),
·       elektroencefalografia (Electroencefalography, EEG).
Jednak, jak już wspomniano, najczęściej wykorzystywaną techniką w systemach BCI jest elektroencefalografia (EEG). Spowodowane jest to kilkoma czynnikami. Po pierwsze MEG, PET, fMRI i metody optyczne są stosunkowo drogie. Dodatkowo metody te są skomplikowane pod względem technicznym i stąd nie znajdą zastosowania w urządzeniach powszechnego użytku. Metody obrazowe, z kolei, charakteryzują się lepszą lokalizacją aktywności mózgu, ale aktywność ta jest zależna od przepływu krwi, który charakteryzuje się dużą stałą czasową i uniemożliwia szybką komunikację [152]. Do największych zalet elektroencefalografii, w zastosowaniu do BCI należą: ocena aktywności mózgu występującej dokładnie w chwili rejestracji sygnału, praca w wielu warunkach środowiskowych, niski koszt realizacji w porównaniu z innymi metodami. Bardzo znaczącym atutem elektroencefalografii jest stosunkowa łatwość w użytkowaniu. Po krótkim przeszkoleniu użytkownika może być stosowana w warunkach domowych.
Do zebrania sygnału EEG wykorzystywane są elektrody (od kilku do 128 elektrod) naklejane na skórę głowy za pomocą żelu. Następnie sygnał przekazywany jest do elektroencefalografu, gdzie sygnały są wzmocnione i w postaci cyfrowej przekazywane do komputera. Zapis tych sygnałów tworzy tak zwany elektroencefalogram.
Rejestrowane sygnały pochodzą ze zbiorowej aktywności neuronów i są efektem tzw. pomiaru biologicznego. Przy pomiarze technicznym badacz ma świadomość, że wyznaczany parametr obiektywnie istnieje, a niedokładności jego określenia wynikają z niedoskonałości metody i aparatury pomiarowej.  W biologii i medycynie samo mierzone zjawisko często nie jest do końca zdefiniowane. Ponadto, na pomiar składa się wiele czynników ubocznych, które niejednokrotnie mają ogromny wpływ na wynik pomiaru. Dlatego pojedyncza obserwacja nie jest miarodajna. Wszystkie eksperymenty i obserwacje medyczne muszą odnosić się do zbiorowości, a obserwacje trzeba powtarzać wielokrotnie [144]. Stąd też wynika zasadnicza trudność w konstruowaniu sprawnych interfejsów mózg-komputer.
Z pomocą przychodzi statystyczne uczenie maszynowe (statistical machine learning) oraz techniki eksploracji danych (data-mining). To dzięki tym metodom można wydobyć użyteczną informację z sygnału EEG i poddać ją klasyfikacji. Jak pokazano na rysunku 2.6 przetwarzanie sygnału obejmuje: przetwarzanie wstępne, ekstrakcję cech (w procesie eksperymentu i nauki także selekcję cech) oraz klasyfikację. Zadania te realizowane są przy pomocy komputera, w czasie rzeczywistym.
Przetwarzanie wstępne najczęściej obejmuje filtrację sygnału i inne metody usuwania szumów i zakłóceń (np. artefaktów fizjologicznych). Na tym etapie wykorzystywane są: filtry cyfrowe, filtry przestrzenne, metody wybielania sygnału (np. analiza składowych niezależnych - ICA) czy ślepa separacja. Po tym etapie otrzymuje się sygnały, z których można dokonywać ekstrakcji cech.
Ekstrakcja cech jest procesem, który umożliwia wydobycie z zapisu EEG najbardziej użytecznych informacji. Stosuje się całą gamę metod analizy sygnału na przykład: statystyki wyższych rzędów (HOS), analizę czas-częstotliwość (t/f), modele autoregresyjne (AR), analizę falkową (DWT). W wyniku ekstrakcji powstają wektory cech. Dysponując wiedzą o przynależności cech do danej klasy można przystąpić do budowy (i trenowania) klasyfikatora.
Zadaniem klasyfikatora jest przydzielenie nowo zarejestrowanego zapisu EEG do konkretnej, uprzednio zdefiniowanej klasy. Najczęściej na tym etapie wykorzystuje się sztuczne sieci neuronowe (ANN), liniową analizę dyskryminacyjną (LDA), naiwny klasyfikator Bayesa (NBC), maszynę wektorów wspierających (SVM) oraz drzewa decyzyjne (DT).
Sklasyfikowane sygnały EEG wykorzystywane są najczęściej do sterowania wirtualną klawiaturą (komunikacja z otoczeniem za pośrednictwem tekstu). Podejmowane są również próby stosowania systemów BCI do sterowania robotem, protezą, a nawet inteligentnym budynkiem. Warto zauważyć, że obiekty sterowane przez interfejsy mózg-komputer mogą mieć wbudowaną „własną inteligencję”. Na przykład wózek inwalidzki lub robot ma wbudowane czujniki i elementy wykonawcze, które nie pozwalają na zderzenie z przeszkodą.
Bardzo ważnym elementem pełnego systemu BCI jest sprzężenie zwrotne (feedback). Użytkownik interfejsu mózg-komputer nieustannie obserwuje efekty swoich działań poprzez obserwację działania wirtualnej klawiatury, protezy czy robota. Pomaga mu to wygenerować nowe, odpowiednie sygnały EEG. Jest to jeden z ważnych elementów systemu, bowiem niektóre interfejsy wymagają świadomego generowania konkretnych stanów mózgu. Poprzez obserwację efektów użytkownik może uczyć się lepszej kontroli nad aktywnością własnego mózgu. 

1 komentarz:

lębork pisze...

Wow, widzę że ktoś tu się nieźle napracował. Dzięki za tak wyczerpujący artykuł!